Գործընկերներ


Ameriabank

"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ-նունիվերսալբանկէ, որըմատուցումէկորպորատիվ, ներդրումայինևմանրածախբանկայինծառայություններ` տրամադրելովբանկայինլուծումներիամբողջականփաթեթ:Ամերիաբանկնառաջարկումէմիայնանհատականացվածֆինանսաբանկայինլուծումներ: ՄենքկերտումենքՁերբիզնեսիևկյանքիբարելավմանուղիներըֆինանսներիտեղաբաշխմանևհայթայթմանգործում` ինչպեսավանդական, այնպեսէլայլընտրանքայինևարդիականբանկայինտեխնոլոգիաներիմիջոցով: 

2008թ. մայիսի19-իԲաժնետիրոջԱրտահերթԸնդհանուրԺողովիորոշմամբ(արձանագրությունթիվ04/08) "Հայներարտբանկ" ՓԲԸ-նվերանվանվելէ"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ: ԲանկիանվանափոխությունըգրանցվելէՀՀԿԲ23.05.2008թ. թիվ1/506 Աորոշմամբ:
Անհատականմոտեցումըյուրաքանչյուրհաճախորդին, միասնականթիմիուժերովձեռքբերվածբարձրմասնագիտականհմտություննուփորձըևնորարարություննընկածենմերգործունեությանհիմքում: Այդմասինէվկայումնաևբանկիողջպատմությունը: Այսօր, լինելովհայաստանյանշուկայիամենաարագաճողևամենաարդիականբանկայինլուծումներնառաջարկողֆինանսականհաստատությունը, ԱմերիաբանկըմիաժամանակՀայաստանիամենահինբանկերիցմեկնէ: Այնստեղծվելէ1910թ.-ինորպեսԿովկասյանԱռևտրայինբանկիմասնաճյուղ, որըխորհրդայինտարիներինվերափոխվեցԽՍՀՄՎնեշէկոնոմբանկիհայկականմասնաճյուղի: 1992թ. հուլիսինհիմնադրվելէ"ՀայկականՆերմուծման-ԱրտահանմանԲանկ" ՓԲԸ-ն, որընույնտարվասեպտեմբերի8-ինՀՀԿենտրոնականԲանկիկողմիցստացելէբանկայինգործունեությանլիցենզիա: 1995թ. ապրիլինբանկիբաժնետոմսերիմեծամասնությունըձեռքէբերվելօտարերկրյաներդրող"ԿոմպյուտրոնԻնդաստրիզԻսթեբլիշմենթ" ընկերությանկողմից: 

Ռուսաստանյանառաջատարֆինանսականհաստատությանկողմիցբանկիձեռքբերումընշանավորվումէ2008թ.-իընթացքումբանկիվերանվանմամբ: Այնուհետևմենք` Ամերիաբանկը, դառնումենքոչմիայնզուտբանկ, այլմիհամապարփակֆինանսականհաստատություն, որըձեռքէբերումդինամիկզարգացմանմեծհնարավորություններ, վերազինվումէամենաարդիականտեխնոլոգիականմիջոցներով, շարունակընդլայնումհաճախորդներինտրամադրվողծառայություններիշրջանակըևկատարելագործումսպասարկմանորակը: 

2018թ. ՓետրվարԲանկիկանոնադրականկապիտալումմասնակցությունէձեռքբերելԱսիականԶարգացմանԲանկը(ԱԶԲ), իսկԲանկիկանոնադրականկապիտալնավելացելէ5,213,120,000 (հինգմիլիարդերկուհարյուրտասներեքմիլիոնհարյուրքսանհազար) ՀՀդրամիչափով:

ՆերկայումսԲանկիկանոնադրականկապիտալըկազմումէ37,386,880,000 /երեսունյոթմիլիարդերեքհարյուրութսունվեցմիլիոնութհարյուրութսունհազար/ ՀայաստանիՀանրապետությանդրամ, որըբաժանվածէթվով116,834 /մեկհարյուրտասնվեցհազարութհարյուրերեսունչորս/ հատհասարականվանականբաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝320,000 /երեքհարյուրքսանհազար/ ՀՀդրամանվանականարժեքով:

Ամերիաբանկըստանձնելէնորարարական, բազմակողմանիևբարձրորակֆինանսականլուծումներտրամադրողգործընկերոջդերըհայաստանյանշուկայումևտարածաշրջանումգործունեությունիրականացնողհաճախորդներիհամար: